ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA

Ovom Odlukom odabiru se programi/projekti organizacija civilnog društva za sufinanciranje iz Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu, a koji su od interesa za Grad Ludbreg.

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Proračunu Grada Ludbrega, u okviru Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2020. godinu.

Grad Ludbreg i organizacija civilnog društva kojoj je na temelju Odluke gradonačelnika dodijeljena financijska potpora, sklapaju Ugovor o financijskoj potpori, kojim se uređuju međusobna prava i obveze Grada i korisnika sredstava (iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze).

Icon of Odluka o raspodjeli sredstava za udruge Odluka o raspodjeli sredstava za udruge (330.4 KiB)

 

=================================================

Icon of Natječaj Natječaj (378.2 KiB)
Icon of 1-Opisni-obrazac 1-Opisni-obrazac (439.0 KiB)
Icon of 2-Obrazac-proračun 2-Obrazac-proračun (50.5 KiB)
Icon of 3-Životopis-obrazac 3-Životopis-obrazac (59.5 KiB)
Icon of 4-Izjava-o-partnerstvu 4-Izjava-o-partnerstvu (62.0 KiB)
Icon of 5-Obrazac-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja 5-Obrazac-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja (22.9 KiB)