Objava poziva na javnu raspravu u postupku donošenja III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg u Ludbregu na Internet stranicama Grada Ludbrega | Grad Ludbreg