Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega sa ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Ludbrega.

Temeljem ovog Javnog poziva dodjeljivati će se sredstva za sljedeće mjere iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018. – 2020. godine (u daljnjem tekstu „Program“):

 1. Mjera 1.3. Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora

 2. Mjera 2.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme

 3. Mjera 2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

 4. Mjera 2.3. Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge

 5. Mjera 2.4. Subvencioniranje certificiranja proizvoda

 6. Mjera 2.5. Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna

 7. Mjera 3.1. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl.

 8. Mjera 3.2. Program „Inkubator za kreativne industrije“

 9. Mjera 4.1. Program „Poduzetnički inkubator“

Korisnici potpora ovog Javnog poziva mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16, registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • Koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Ludbrega, a obrtnici i prebivalište

 • Koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu

 • Koji su ulaganje izvršili na području Grada Ludbrega

 • Koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava

 • Koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Ludbregu

 • Koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima

 • Koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku

 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi

 • Koji nisu dobili sredstva potpore za istu svrhu za koju traže od Grada Ludbrega

 • Korisnici za koje povjerenstvo utvrdi da ispunjavaju sve uvjete

Javni poziv otvoren je od 2. ožujka 2020. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2020. godine. Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.
Prijava na Javni poziv podnosi se Upravnom odjelu za razvojne projekte, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Odsjeku za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam Grada Ludbrega na obrascu prijave pod pojedinom mjerom s traženom potpunom dokumentacijom. Obrasci se nalaze na web stranici Grada Ludbrega, www.ludbreg.hr ili se mogu podići osobno u Odsjeku.

Prijava se podnosi putem pošte ili predajom u pisarnicu Grada Ludbrega na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg s naznakom „Ne otvarati – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva“.

Detalje i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje: