UPRAVNA  TIJELA  GRADA  LUDBREGA

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ludbrega, utvrđenih zakonom i Statutom Grada Ludbreg te poslova državne uprave povjerenih na Grad, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.

Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ludbrega od 26. rujna 2022. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 87/2022)  za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ludbrega i povjerenih  poslova državne uprave ustrojeni su upravni odjeli.

Upravna tijela ustrojena su za obavljanje srodnih i međusobno povezanih poslova, a čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okvirima njihovog djelokruga.

U Gradu Ludbregu ustrojena su slijedeća upravna tijela

  1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV
  • Odsjek za financije i proračun
  • Odsjek za komunalni sustav, urbanizam, imovinu i javnu nabavu
  1. UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU
  • Odsjek za razvojne projekte i društvene djelatnosti
  • Odsjek za lokalnu samoupravu i opće poslove

DOKUMENTI

 

RADNO VRIJEME ZA PRIMANJE STRANAKA

Uredovno radno vrijeme za primanje stranaka određuje se:

  • od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 15:00 sati
  • svake prve i treće subote u mjesecu u vremenu od 08:00 do 12:00 sati za poslove vezano uz komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

 

UPRAVNI ODJEL  ZA  FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV

PROČELNICA

Irena Kučina, dipl.oec.
tel.042/420-203
e-mail: irena.kucina@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  FINANCIJE  I  PRORAČUN

fax:042/810-757

Voditeljica Odsjeka

Svjetlana Horvatić,mag.oec.
tel.042/420-212
e-mail: svjetlana.katalenic@ludbreg.hr

Viša referentica– samostalni knjigovođa

Ana Grgec
tel.042/420-209
e-mail: ana.grgec@ludbreg.hr

Referentica za financije

Ljiljana Gložinić
tel.042/420-210
e-mail: ljiljana.glozinic@ludbreg.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, IMOVINU I JAVNU NABAVU

Voditelj Odsjeka:

Darko Rak,mag.iur.
tel.042/420-214
e-mail: darko.rak@ludbreg.hr

Viši savjetnik za javnu nabavu i energetiku

Darko Crnković, dipl.oec.
tel.042/420-206
e-mail: darko.crnkovic@ludbreg.hr

Viša stručna suradnica za komunalne investicije,  prostorno uređenje i graditeljstvo

Tena Baranašić, mag.ing.amb.
tel.042/420-217
e-mail: tena.baranasic@ludbreg.hr

Stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Ivan Filipašić, bacc.ing.aedif.
tel.042/420-215

e-mail: ivan.filipasic@ludbreg.hr

Stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo

Perica Horvat,bacc.admin.publ.
tel.042/420-216
e-mail: perica.horvat@ludbreg.hr

Stručna suradnica za poljoprivredno i komunalno redarstvo

Mirjana Zmaić, bacc.ing.agr.
tel.042/420-216
e-mail: mirjana.zmaic@ludbreg.hr

Referentica za upravne komunalne poslove

Ivana Mesec
tel.042/420-211
e-mail: ivana.mesec@ludbreg.hr

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE, DRUŠTVENE  DJELATNOSTI I

LOKALNU  SAMOUPRAVU

Pročelnica:

Erina Stančin,mag.iur.
tel. 042/420-219
e-mail: stancin.erina@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  RAZVOJNE  PROJEKTE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Voditeljica Odsjeka:

Mateja Margić,mag.oec.
tel.042/420-224
e-mail: mateja.margic@ludbreg.hr

Viša savjetnica za razvojne projekte

Nikolina Nemec-Blažin, mag. sociologije i mag.edukacije sociologije
tel.042/420-202
e-mail: nikolina.nemec@ludbreg.hr

Viša stručna suradnica za poduzetništvo i turizam

Melanija Struški-Mlinarić,str.spec.oec.
tel.042/420-207
e-mail: melanija.struski@ludbreg.hr

Savjetnica za rad na projektu

Katarina Zamljačanec
tel.042/420-208
e-mail: katarina.zamljacanec@ludbreg.hr

Viša referentica za rad na projektu

Melani Koprek, str.prv.-inž.održivog razvoja
tel.042/420-225
e-mail: melani.koprek@ludbreg.hr

ODSJEK  ZA  LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka:

Mirjana Balažinec,upr.pravnica
tel.042/420-205
e-mail: mirjana.balazinec@ludbreg.hr

Referentica – administrativna tajnica

Marta Huzjak
tel.042/420-204
e-mail: marta.mezga@ludbreg.hr

Referentica – tajnica za poslove gradonačelnika i poslove protokola

Tina Novak
tel.042/420-200
e-mail: tina.novak@ludbreg.hr