GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK
Dubravko Bilić

Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Tel: (042) 420-200
E-mail: dubravko.bilic@ludbreg.hr

Rođen 3. rujna 1969. u Banjaluci, BiH. Živi u Hrastovskom, u obiteljskoj kući, sa suprugom Željkom Marković-Bilić i dvjema kćerima – Hanom i Zarom.
Obitelj je središnje mjesto njegova svijeta u kojemu crpi snagu za sve drugo što radi.

Završio je Filozofski fakultet u Zagrebu te stekao zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti. Usput je završio i knjižničarstvo, a neko vrijeme je uz ovaj studij pohađao i studij filozofije i lingvistike. Upisao je i doktorski studij na Filozofskom fakultetu, ali ga nije priveo kraju jer je na prvo mjesto stavio svoju obitelj pa kad vrijeme dozvoli, vratit će se tome. Veliki hobi su mu uređenje vrta i dvorišta.

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskoga vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

MJESNI ODBORI

Na području Grada Ludbrega osnovani su mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Područje mjesnog odbora je područje pojedinog naselja. Na području Grada Ludbrega osnovani su slijedeći mjesni odbori: Ludbreg, Apatija, Bolfan, Čukovec, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Poljanec, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec i Vinogradi Ludbreški.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ludbrega, utvrđenih zakonom i Statutom Grada Ludbrega, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela.
Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.
U općinama i gradovima do 3.000 stanovnika ustrojava se jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga, a u općinama i gradovima iznad 3.000 stanovnika može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel.