Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskoga vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju Proračuna, te godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
 • donosi programe javnih potreba
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Ludbrega čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanje jamstava pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada te ustanovama kojih je osnivač Grad Ludbreg,
 • donosi odluku o promjeni granica Grada Ludbrega
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, kada to zakon ili drugi propis izričito određuje,
 • daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova, odnosno direktora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač, ukoliko je to određeno aktom o osnivanju ili statutom,
 • daje suglasnosti ili prethodne suglasnosti na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko je to uređeno zakonom ili odlukom o osnivanju,
 • razmatra godišnja izvješća ustanova i trgovačkih društava te drugih pravnih osoba, kada je to određeno aktom o osnivanju ili drugim propisom,
 • odlučuje o davanju koncesija u zakonom određenom postupku, kada je za to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Gradskoga vijeća,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada u trgovačkim društvima ako zakonom i ovim Statutom nije drugačije riješeno,
 • raspravlja i donosi dokumente prostornog uređenja, sukladno zakonu,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • donosi odluke i druge akte radi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • surađuje s Hrvatskim saborom, Vladom RH i tijelima državne uprave, Skupštinom Varaždinske županije, njenim županom i upravnim tijelima, zatim zastupnicima u Hrvatskom saboru koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, te članovima Skupštine Varaždinske županije koji su birani na području Grada Ludbrega o pitanjima od interesa za Grad, a radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka i ostvarenja zajedničkih i opće-društvenih ciljeva,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
 • Gradsko vijeće ima 13 vijećnika.

Vijećnici Gradskoga vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat vijećnika Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima.

Dužnost vijećnika je počasna.

Vijećnici Gradskoga vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskoga vijeća javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz redova stranke ili koalicije stranaka ili nezavisnih lista koje su prema izbornim rezultatima dobile većinu mandata u Gradskom vijeću. Jedan od potpredsjednika bira se iz redova vijećnika oporbenih stranaka ili oporbenih nezavisnih lista, kojega oni predlože.

Prvi potpredsjednik bira se iz redova većinske stranke, odnosno koalicije, a drugi iz redova oporbe.

Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik ili Gradsko vijeće.

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu troškova za rad, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Gradskoga vijeća.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK  GRADSKOGA VIJEĆA:

 • DARKO JAGIĆ, Ludbreg, Ulica Vladimira Nazora  10

PRVA  POTPREDSJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

 • KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića  4

DRUGI POTPREDSJEDNIK GRADSKOGA VIJEĆA

 • GORAN KRIŽANIĆ, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoe  34

ČLANOVI:

 1. ALEKSANDAR HORVAT, Ludbreg, Ulica Ljudevita Gaja  6
 2. ANICA HAPP, Kućan Ludbreški  59
 3. DARKO JAGIĆ, Ludbreg, Ulica Vladimira Nazora 10
 4. MACA JANČIĆ, Ludbreg, Preloška ulica 2a
 5. GORDANA LOPARIĆ, Ludbreg, Ulica braće Radić 9
 6. IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog  13
 7. DANIJEL KOLAK, Hrastovsko , Ludbreška ulica 6
 8. NIKOLINA MAGIĆ LILEK, Ludbreg, Ulica kardinala A. Stepinca 8
 9. JASMINKA TOPOLKO, Hrastovsko, Kalnička ulica 4
 10. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4
 11. IGOR FRANOLIĆ, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 8
 12. GORAN KRIŽANIĆ, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoe 34
 13. ZLATKO SOVA, Sigetec  Ludbreški, Ulica Miroslava Krleže  8

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA

MANDATNA KOMISIJA

1. IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog 13 – predsjednica
2. GORDANA LOPARIĆ, Ludbreg, Ulica braće Radić 9 – članica
3. IGOR FRANOLIĆ, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 8 – član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. ANICA HAPP, Kućan Ludbreški 59 – predsjednica
2. DANIJEL KOLAK,Hrastovsko, Ludbreška ulica 6 – član
3. ALEKSANDAR HORVAT, Ludbreg, Ulica Ljudevita Gaja 6 – član
4. JASMINKA TOPOLKO, Hrastovsko, Kalnička ulica 4 – članica
5. GORAN KRIŽANIĆ, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoe 34 – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

1. DARKO JAGIĆ, Ludbreg, Ulica Vladimira Nazora 10 – predsjednik
2. MACA JANČIĆ, Ludbreg, Preloška 2a – članica
3. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN , Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4 – članica
4. ZLATKO SOVA, Sigetec Ludbreški, Ulica Miroslava Krleže 8 – član
5. NIKOLINA MAGIĆ-LILEK, Ludbreg, Ulica kardinala A. Stepinca  8 – članica

DOKUMENTI GRADSKOG VIJEĆA

Icon of STATUT GRADA LUDBREGA STATUT GRADA LUDBREGA (2.1 MiB)
Icon of STATUT GRADA LUDBREGA STATUT GRADA LUDBREGA (120.6 KiB)
Icon of POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA (1.7 MiB)
Icon of POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA (113.8 KiB)

Gradsko vijeće donijelo Odluku o proširenju suradnje između jedinica lokalne samouprave

Gradsko vijeće Grada Ludbrega jučer je donijelo Odluku o proširenju suradnje između jedinica lokalne samouprave i na drugim područjima, obavljanju i drugih poslova za koje postoji […]

Najavljujemo: Sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Danas, 6. srpnja s početkom u 17 sati u vijećnici CZKIDN održati 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Pred vijećnicima će se naći izvješća o radu […]

Odlagalište otpada postaje energetski park

Ludbreg bi mogao postati jedan od rijetkih gradova koji će odlagalište otpada pretvoriti u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Naime, zagrebačka tvrtka Solarwatt investirat će u […]

Najavljujemo: U četvrtak 1. lipnja sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega

U četvrtak 1. lipnja održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Na dnevnom redu bit će Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega […]

Ludbreški vijećnici traže rješavanje problematike u Domu zdravlja

Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo je na današnjoj sjednici, razmatrajući stanje u Domu zdravlja Varaždinske županije – Ispostavi Ludbreg, sljedeće zaključke: – s obzirom na prisutnu […]

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Izvješće o stanju u Domu zdravlja Ludbreg

Uz izravni prijenos na Radio Ludbregu danas 17. svibnja održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Sjednica se održava u prostoru Centra za kulturu […]

Najavljujemo: U ponedjeljak 26. rujna sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega

U ponedjeljak 26. rujna održat će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Sjednica će se održati u prostorijama Centra za kulturu i informiranje Dragutin Novak […]

10. sjednica Gradskog vijeća u utorak 24. svibnja

U utorak 24. svibnja 2022. godine održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Sjednica će biti održana u prostorijama Centra za kulturu i informiranje […]

Održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega

-Svi se sjećamo vremena kada je Ludbreg bio jako industrijsko središte, kad je posao završavao u dva sata i kada su ljudi već u pola tri […]

Poznati ovogodišnji dobitnici javnih priznanja

Na posljednjoj održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega donijeta je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ludbrega 2022. godine. Javna priznanja ovogodišnjim dobitnicima bit će uručena […]

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega u ponedjeljak 31. siječnja

U ponedjeljak 31. siječnja održat će se 7. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Sjednica počinje u 17 sati, a održat će se elektronskim putem […]

Izglasan proračun Grada Ludbrega za 2022. godinu

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega koja je održana elektronskim putem izglasan je proračun za 2022. godinu. Proračun Grada Ludbrega za 2022. godinu iznosi […]

U utorak 28. prosinca 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega

U utorak 28. prosinca 2021. godine održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Sjednica će se održati elektronskim putem (ONLINE putem linka e-glasanje i […]

U četvrtak 9. prosinca održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 9. prosinca održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Početak sjednice je u 16.30 sati, a sjednica će se održati elektronskim putem. […]

Gradsko vijeće: Prihvaćena Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Apatija te Program izgradnje Poduzetničke zone Apatija

Na jučer online održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega prihvaćena je Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Apatija te Program izgradnje Poduzetničke zone Apatija. Svrha Programa izgradnje […]

Najavljujemo: Danas 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega, 3. po redu održat će se u petak 10. rujna u prostorijama Centra za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” s početkom […]

Darko Jagić novoizabrani je predsjednik Gradskog vijeća Grada Ludbrega

Danas je održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Ludbrega. Novoizabrane vijećnice i vijećnici prisegli su na savjesno i odgovorno obavljanje dužnosti, a za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Darko Jagić, dok […]