Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskoga vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju Proračuna, te godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
 • donosi programe javnih potreba
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Ludbrega čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanje jamstava pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada te ustanovama kojih je osnivač Grad Ludbreg,
 • donosi odluku o promjeni granica Grada Ludbrega
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, kada to zakon ili drugi propis izričito određuje,
 • daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova, odnosno direktora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač, ukoliko je to određeno aktom o osnivanju ili statutom,
 • daje suglasnosti ili prethodne suglasnosti na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko je to uređeno zakonom ili odlukom o osnivanju,
 • razmatra godišnja izvješća ustanova i trgovačkih društava te drugih pravnih osoba, kada je to određeno aktom o osnivanju ili drugim propisom,
 • odlučuje o davanju koncesija u zakonom određenom postupku, kada je za to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Gradskoga vijeća,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada u trgovačkim društvima ako zakonom i ovim Statutom nije drugačije riješeno,
 • raspravlja i donosi dokumente prostornog uređenja, sukladno zakonu,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • donosi odluke i druge akte radi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • surađuje s Hrvatskim saborom, Vladom RH i tijelima državne uprave, Skupštinom Varaždinske županije, njenim županom i upravnim tijelima, zatim zastupnicima u Hrvatskom saboru koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, te članovima Skupštine Varaždinske županije koji su birani na području Grada Ludbrega o pitanjima od interesa za Grad, a radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka i ostvarenja zajedničkih i opće-društvenih ciljeva,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
 • Gradsko vijeće ima 13 vijećnika.

Vijećnici Gradskoga vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat vijećnika Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima.

Dužnost vijećnika je počasna.

Vijećnici Gradskoga vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskoga vijeća javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz redova stranke ili koalicije stranaka ili nezavisnih lista koje su prema izbornim rezultatima dobile većinu mandata u Gradskom vijeću. Jedan od potpredsjednika bira se iz redova vijećnika oporbenih stranaka ili oporbenih nezavisnih lista, kojega oni predlože.

Prvi potpredsjednik bira se iz redova većinske stranke, odnosno koalicije, a drugi iz redova oporbe.

Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik ili Gradsko vijeće.

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu troškova za rad, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Gradskoga vijeća.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK  GRADSKOGA VIJEĆA:

 • DARKO JAGIĆ, Ludbreg, Ulica Vladimira Nazora  10

PRVA  POTPREDSJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

 • KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića  4

DRUGI POTPREDSJEDNIK GRADSKOGA VIJEĆA

 • GORAN KRIŽANIĆ, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoe  34

ČLANOVI:

 1. ALEKSANDAR HORVAT, Ludbreg, Ulica Ljudevita Gaja  6
 2. ANICA HAPP, Kućan Ludbreški  59
 3. DARKO JAGIĆ, Ludbreg, Ulica Vladimira Nazora 10
 4. MACA JANČIĆ, Ludbreg, Preloška ulica 2a
 5. GORDANA LOPARIĆ, Ludbreg, Ulica braće Radić 9
 6. IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog  13
 7. DANIJEL KOLAK, Hrastovsko , Ludbreška ulica 6
 8. NIKOLINA MAGIĆ LILEK, Ludbreg, Ulica kardinala A. Stepinca 8
 9. JASMINKA TOPOLKO, Hrastovsko, Kalnička ulica 4
 10. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4
 11. IGOR FRANOLIĆ, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 8
 12. GORAN KRIŽANIĆ, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoe 34
 13. ZLATKO SOVA, Sigetec  Ludbreški, Ulica Miroslava Krleže  8

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA

MANDATNA KOMISIJA

1. IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog 13 – predsjednica
2. GORDANA LOPARIĆ, Ludbreg, Ulica braće Radić 9 – članica
3. IGOR FRANOLIĆ, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 8 – član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

1. ANICA HAPP, Kućan Ludbreški 59 – predsjednica
2. DANIJEL KOLAK,Hrastovsko, Ludbreška ulica 6 – član
3. ALEKSANDAR HORVAT, Ludbreg, Ulica Ljudevita Gaja 6 – član
4. JASMINKA TOPOLKO, Hrastovsko, Kalnička ulica 4 – članica
5. GORAN KRIŽANIĆ, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoe 34 – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

1. DARKO JAGIĆ, Ludbreg, Ulica Vladimira Nazora 10 – predsjednik
2. MACA JANČIĆ, Ludbreg, Preloška 2a – članica
3. KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN , Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4 – članica
4. ZLATKO SOVA, Sigetec Ludbreški, Ulica Miroslava Krleže 8 – član
5. NIKOLINA MAGIĆ-LILEK, Ludbreg, Ulica kardinala A. Stepinca  8 – članica

DOKUMENTI GRADSKOG VIJEĆA