Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskoga vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju Proračuna, te godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
 • donosi programe javnih potreba
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Ludbrega čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanje jamstava pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada te ustanovama kojih je osnivač Grad Ludbreg,
 • donosi odluku o promjeni granica Grada Ludbrega
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, kada to zakon ili drugi propis izričito određuje,
 • daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova, odnosno direktora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač, ukoliko je to određeno aktom o osnivanju ili statutom,
 • daje suglasnosti ili prethodne suglasnosti na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko je to uređeno zakonom ili odlukom o osnivanju,
 • razmatra godišnja izvješća ustanova i trgovačkih društava te drugih pravnih osoba, kada je to određeno aktom o osnivanju ili drugim propisom,
 • odlučuje o davanju koncesija u zakonom određenom postupku, kada je za to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Gradskoga vijeća,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada u trgovačkim društvima ako zakonom i ovim Statutom nije drugačije riješeno,
 • raspravlja i donosi dokumente prostornog uređenja, sukladno zakonu,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • donosi odluke i druge akte radi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • surađuje s Hrvatskim saborom, Vladom RH i tijelima državne uprave, Skupštinom Varaždinske županije, njenim županom i upravnim tijelima, zatim zastupnicima u Hrvatskom saboru koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, te članovima Skupštine Varaždinske županije koji su birani na području Grada Ludbrega o pitanjima od interesa za Grad, a radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka i ostvarenja zajedničkih i opće-društvenih ciljeva,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
 • Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.

Vijećnici Gradskoga vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat vijećnika Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima.

Dužnost vijećnika je počasna.

Vijećnici Gradskoga vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskoga vijeća javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz redova stranke ili koalicije stranaka ili nezavisnih lista koje su prema izbornim rezultatima dobile većinu mandata u Gradskom vijeću. Jedan od potpredsjednika bira se iz redova vijećnika oporbenih stranaka ili oporbenih nezavisnih lista, kojega oni predlože.

Prvi potpredsjednik bira se iz redova većinske stranke, odnosno koalicije, a drugi iz redova oporbe.

Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik ili Gradsko vijeće.

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu troškova za rad, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Gradskoga vijeća.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK GRADSKOGA VIJEĆA:

 • ANTUN ŠIMIĆ, Ludbreg, Ulica Frana Galovića 20/B

Potpredsjednici GRADSKOGA VIJEĆA :

 • TOMO FILIP, Ludbreg, Vinogradska ulica 34
 • NIKOLA VIDAKOVIĆ, Ludbreg, Vinogradska ulica 35

Članovi:

 • KATARINA ZADRAVEC, Vinogradi Ludbreški, Vinogradec 28
 • IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog 13
 • ANICA KATANA, Vinogradi Ludbreški, Križevačka 138
 • PETAR SKUPNJAK, Slokovec 69
 • TOMO FILIP, Ludbreg, Vinogradska ulica 34
 • KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4
 • NINO IVANUŠA, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 7
 • ANICA HAPP, Kućan Ludbreški 59
 • ANTUN ŠIMIĆ, Ludbreg, Ulica Frana Galovića 20/B
 • PETRA HORVAT, Ludbreg, Ulica kardinala Alojzije Stepinca 16
 • MIRJANA NOVAK, Apatija 88
 • MLADEN ŽUNKO, Ludbreg, Ljudevita Gaja 52
 • VERA JADANIĆ, Sigetec Ludbreški, A. Šenoe 79
 • ZLATKO BALAŠKO, Apatija 1/B
 • GORAN HORVAT, Selnik, Glavna ulica 59
 • IVAN LONČARIĆ, Vinogradi Ludbreški, Križevačka ulica 103

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA

MANDATNA KOMISIJA

 • TOMO FILIP, Ludbreg , Vinogradska ulica 34 – predsjednik
 • ANICA HAPP, Kućan Ludbreški 59 – članica
 • MIRKO HERENČIĆ, Kućan Ludbreški 23 – član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • NINO IVANUŠA, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 7 – predsjednik
 • ANICA  KATANA, Vinogradi Ludbreški, Križevačka ulica 138 – članica
 • PETAR SKUPNJAK, Slokovec 69 – član
 • MIRKO HERENČIĆ, Kućan Ludbreški 23 – član
 • NIKOLA VIDAKOVIĆ, Ludbreg, Vinogradska 35 – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 • KATARINA ZADRAVEC, Vinogradi Ludbreški, Vinogradec 28 – predsjednica
 • TOMO FILIP, Ludbreg, Vinogradska ulica 34 – član
 • PETAR SKUPNJAK, Slokovec 69 – član
 • MLADEN ŽUNKO, Ludbreg, Ljudevita Gaja 52 – član
 • ZLATKO BALAŠKO, Apatija 1/B – član

DOKUMENTI GRADSKOG VIJEĆA

Icon of STATUT GRADA LUDBREGA STATUT GRADA LUDBREGA (2.1 MiB)
Icon of STATUT GRADA LUDBREGA STATUT GRADA LUDBREGA (120.6 KiB)
Icon of POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA (1.7 MiB)
Icon of POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA POSLOVNIK GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA (113.8 KiB)

Skip to content