Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskoga vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju Proračuna, te godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
 • donosi programe javnih potreba
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Ludbrega čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanje jamstava pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada te ustanovama kojih je osnivač Grad Ludbreg,
 • donosi odluku o promjeni granica Grada Ludbrega
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, kada to zakon ili drugi propis izričito određuje,
 • daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova, odnosno direktora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač, ukoliko je to određeno aktom o osnivanju ili statutom,
 • daje suglasnosti ili prethodne suglasnosti na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko je to uređeno zakonom ili odlukom o osnivanju,
 • razmatra godišnja izvješća ustanova i trgovačkih društava te drugih pravnih osoba, kada je to određeno aktom o osnivanju ili drugim propisom,
 • odlučuje o davanju koncesija u zakonom određenom postupku, kada je za to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Gradskoga vijeća,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada u trgovačkim društvima ako zakonom i ovim Statutom nije drugačije riješeno,
 • raspravlja i donosi dokumente prostornog uređenja, sukladno zakonu,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • donosi odluke i druge akte radi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • surađuje s Hrvatskim saborom, Vladom RH i tijelima državne uprave, Skupštinom Varaždinske županije, njenim županom i upravnim tijelima, zatim zastupnicima u Hrvatskom saboru koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, te članovima Skupštine Varaždinske županije koji su birani na području Grada Ludbrega o pitanjima od interesa za Grad, a radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka i ostvarenja zajedničkih i opće-društvenih ciljeva,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
 • Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.

Vijećnici Gradskoga vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat vijećnika Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskoga vijeća izabranog na redovnim izborima.

Dužnost vijećnika je počasna.

Vijećnici Gradskoga vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskoga vijeća javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz redova stranke ili koalicije stranaka ili nezavisnih lista koje su prema izbornim rezultatima dobile većinu mandata u Gradskom vijeću. Jedan od potpredsjednika bira se iz redova vijećnika oporbenih stranaka ili oporbenih nezavisnih lista, kojega oni predlože.

Prvi potpredsjednik bira se iz redova većinske stranke, odnosno koalicije, a drugi iz redova oporbe.

Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik ili Gradsko vijeće.

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu troškova za rad, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Gradskoga vijeća.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK GRADSKOGA VIJEĆA:

 • ANTUN ŠIMIĆ, Ludbreg, Ulica Frana Galovića 20/B

Potpredsjednici GRADSKOGA VIJEĆA :

 • TOMO FILIP, Ludbreg, Vinogradska ulica 34
 • NIKOLA VIDAKOVIĆ, Ludbreg, Vinogradska ulica 35

Članovi:

 • KATARINA ZADRAVEC, Vinogradi Ludbreški, Vinogradec 28
 • IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ulica Vatroslava Lisinskog 13
 • ANICA KATANA, Vinogradi Ludbreški, Križevačka 138
 • PETAR SKUPNJAK, Slokovec 69
 • TOMO FILIP, Ludbreg, Vinogradska ulica 34
 • KRISTINA MIRČETIĆ PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4
 • NINO IVANUŠA, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 7
 • ANICA HAPP, Kućan Ludbreški 59
 • ANTUN ŠIMIĆ, Ludbreg, Ulica Frana Galovića 20/B
 • PETRA HORVAT, Ludbreg, Ulica kardinala Alojzije Stepinca 16
 • MIRJANA NOVAK, Apatija 88
 • MLADEN ŽUNKO, Ludbreg, Ljudevita Gaja 52
 • VERA JADANIĆ, Sigetec Ludbreški, A. Šenoe 79
 • ZLATKO BALAŠKO, Apatija 1/B
 • GORAN HORVAT, Selnik, Glavna ulica 59
 • IVAN LONČARIĆ, Vinogradi Ludbreški, Križevačka ulica 103

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA LUDBREGA

MANDATNA KOMISIJA

 • TOMO FILIP, Ludbreg , Vinogradska ulica 34 – predsjednik
 • ANICA HAPP, Kućan Ludbreški 59 – članica
 • MIRKO HERENČIĆ, Kućan Ludbreški 23 – član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 • NINO IVANUŠA, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 7 – predsjednik
 • JADRANKA HAPP, Poljanec, Ludbreška ulica 19 – članica
 • PETAR SKUPNJAK, Slokovec 69 – član
 • MIRKO HERENČIĆ, Kućan Ludbreški 23 – član
 • NIKOLA VIDAKOVIĆ, Ludbreg, Vinogradska 35 – član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 • KATARINA ZADRAVEC, Vinogradi Ludbreški, Vinogradec 28 – predsjednica
 • TOMO FILIP, Ludbreg, Vinogradska ulica 34 – član
 • PETAR SKUPNJAK, Slokovec 69 – član
 • MLADEN ŽUNKO, Ludbreg, Ljudevita Gaja 52 – član
 • ZLATKO BALAŠKO, Apatija 1/B – član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 • JADRANKA HAPP, Poljanec, Ludbreška ulica 19 – predsjednica
 • ANTUN ŠIMIĆ, Ludbreg, Ulica Frana Galovića 20/B – član
 • PETRA HORVAT, Ludbreg, Ulica kardinala Alojzije Stepinca 16 – članica

ODBOR ZA RAZVOJ GRADA I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • KRISTINA MIRČETIĆ-PETRIN, Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuharića 4 – predsjednica
 • IVANA ŠKORJANEC, Ludbreg, Ul.V. Lisinskog 13 – članica
 • NINO IVANUŠA , Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 7 – član
 • IVAN LONČARIĆ, Vinogradi Ludbreški, Križevačka ulica 103 – član
 • GORAN HORVAT, Selnik, Glavna ulica 59 – član

DOKUMENTI GRADSKOG VIJEĆA

Icon of STATUT - pročišćeni tekst 2018 STATUT - pročišćeni tekst 2018 (428.5 KiB)
Icon of POSLOVNIK - pročišćeni tekst 2018 POSLOVNIK - pročišćeni tekst 2018 (367.5 KiB)
Icon of Poslovnik Gradskog vijeća Poslovnik Gradskog vijeća (312.0 KiB)
Icon of Izmjene i dopune poslovnika Gradskog vijeća 2010 Izmjene i dopune poslovnika Gradskog vijeća 2010 (150.5 KiB)

 

Skip to content