Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 59. Statuta Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske Županije br. 23/03, 17/13, 40/13 – pročišćeni tekst, 12/18 i 55/18 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 83/18), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2019. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 83/18), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14 i 70/17), članaka 1. i 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) te članka 13. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Ludbrega (KLASA:402-03/15-01/36, URBROJ: 2186/18-01/1-15-1), gradonačelnik Grada Ludbrega donosi Odluku o odabiru programa/projekata za dodjelu financijske potpore iz Proraluna Grada Ludbrega za 2019. godinu koju možete pročitati u nastavku:

Icon of Udruge-Odluka-o-odabiru-2019 Udruge-Odluka-o-odabiru-2019 (401.3 KiB)