GRAD LUDBREG JE u svojstvu davatelja koncesije sukladno člancima 21. i 22. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” br. 69/17 i 107/20), dana 25. svibnja 2022.

godine poslao na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) Dokumentaciju za nadmetanje sa prilozima u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Ludbrega