PRIJAVE SE ŠALJU DIREKTNO U FOND

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske raspisao je Javni poziv fizičkim osobama (građankama i građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života. Istovremeno, provedba programa uključuje i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka.
Jedna od ključnih promjena u provedbi programa u donosu na prošlu godinu je ta da se na Javni poziv mogu javiti svi građani koji zadovoljavaju uvjete propisane Javnim pozivom, neovisno o tome u kojoj se jedinici lokalne samouprave nalaze, a prijava se šalje direktno u Fond. Bit će potrebno napraviti energetski pregled prije početka radova i nabaviti energetski certifikat po njihovom završetku. Izradu energetskog pregleda građani će zatražiti s popisa koji je objavljen uz Javni poziv, a njihov trošak u potpunosti snosi Fond. Ukinut je i sustav bodovanja tako da se građani mogu prijaviti za jednu ili više mjera, a prijave se zaprimaju i obrađuju po redoslijedu zaprimanja. Imajući u vidu iskorištavanje za maksimalno četiri mjere moguće je dobiti od maksimalno 84.000 kuna (40%) do 168.000 kuna (80%) za jednu obiteljsku kuću.

Ukratko, građani za prijavu prvo kontaktiraju certifikatora te zatim traže i ponudu izvođača radova, a pri tome trebaju voditi računa da su preporuke u izvješću o prvom energetskom pregledu u skladu s ponudom izvođača. Nakon toga svu potrebnu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom dostavljaju u Fond.

Tekst Javnog poziva, popis certifikatora i ostale informacije možete pronaći na web stranicama Fonda.

VODIČ KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKE KUĆE

[divider_line]

PODSJETNIK ZA KORISNIKE SUFINANCIRANJA ZA MJERE POVEĆANJA EnU (ENERGETSKE UČINKOVITOSTI) OBITELJSKIH KUĆA I MJERE UGRADNJE OIE (OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE) U KUĆANSTVIMA SA KOJIMA JE GRAD LUDBREG KAO PROVODITELJ NATJEČAJA POTPISAO UGOVORE O SUFINANCIRANJU

ŠTO SVE TREBA PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU IZNOSA SUFINANCIRANJA?

(Izvor: Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Ludbrega, KLASA: 310-34/14-01/02, URBROJ: 2186/18-01/1-14-7), članci 14., 15. i 16.)

Po završetku provedbe mjera EnU i energetskog certificiranja u kućanstvu korisnik sufinanciranja predaje Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. ispostavljeni račun za opremu i ugradnju mjere EnU (izvornik ili ovjerena preslika) koji mora sadržavati

 • detaljnu i cjelovitu specifikaciju ugrađenog materijala, opreme i radova na način da su navedene:
 • stavke prihvatljivih troškova sukladno članku 3. Pravilnika te sav ostali materijal, oprema i radovi koji nisu sastavni dio prihvatljivih troškova,
  sa jasno naznačenim iznosima sufinanciranja Provoditelja natječaja (u postotnom i apsolutnom iznosu) za dio prihvatljivih troškova.

 

2. kopiju ovjerene Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja kućanstva koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), mora sadržavati:

 • nadnevak
 • ime, prezime i adresu kućanstva (Korisnika sredstava)
 • izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju mjera toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, energetski učinkovite vanjske stolarije, sustava grijanja ili sustava prozračivanja u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine te ugrađene građevne proizvode
 • fotodokumentaciju u fazi izvođenja radova pri provedbu mjere EnU (minimalno 3 slike formata 15 x 10 cm na različitim lokacijama pročelja, u slučaju ugradnje sustava grijanja i prozračivanja slike ugrađene opreme)
 • popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
 • potpis investitora i izvođača radova

 

3. važeća Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. Pravilnika (preslika)

4. završno izvješće nadzornog inženjera

5. presliku računa i zapisnika o provedenom energetskom pregledu i presliku energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljem navedenog energetskog pregleda od strane ovlaštenog energetskog certifikatora.

6. Izjava izvođača radova o jamstvenom roku na izvedene radove na rok od minimalno 2 godine (ovjerava ga Izvođač radova), uz navod da je ugradnja izvršena prema uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi, a za ugrađenu opremu na rokove koji nisu kraći od onih koje daje proizvođač.

NAČIN DOSTAVE ZAHTJEVA ZA ISPLATU SUFINANCIRANJA

Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja dostavlja se isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s nazivom, OIB-om i adresom odabranog korisnika, na adresu:

GRAD LUDBREG,
Trg Sv. Trojstva 14,
42230 Ludbreg

uz naznaku:

Projekt EnU 2014 – Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja
ili:
Projekt OIE 2014 – Zahtjev za isplatu sufinanciranja

KONTROLNI PREGLED NAKON PRIMITKA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Provoditelj natječaja je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja izvršiti očevid provedene mjere EnU te kreirati Zapisnik o provedenom očevidu.

Ukoliko se terenskim očevidom ustanovi da:

a) su podaci navedeni unutar Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja neispravni;
b) mjera EnU nije ugrađena prema uputi proizvođača ili;
c) mjera EnU je ugrađena na drugoj građevini (koja nije navedena u prijavi);

Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja sufinanciranja odabranom korisniku.

ISPLATA SREDSTAVA SUFINANCIRANJA

U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta za isplatu sukladno Članku 16. Pravilnika, Provoditelj natječaja je dužan:

 • u roku od 30 dana od dana zaprimanja cjelovitog Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja te izvršenog očevida isplatiti iznos 20% ugovorom odobrenih sredstava poticaja na IBAN Korisnika
 • u roku od 15 dana od datuma kada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) doznači Provoditelju sredstva po Zahtjevu, isplatiti iznos 80% ugovorom odobrenih sredstava poticaja na IBAN Korisnika

Sufinanciranje se dodjeljuje uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja.
Ukoliko se dostavi necjeloviti Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja odabrani korisnik dužan ga je nadopuniti sa traženom dokumentacijom u roku od 10 dana od dana zaprimanja službene obavijesti od strane Provoditelja natječaja.

Ukoliko se utvrdi da dokumentacija dostavljena u Zahtjevu za isplatu sredstava sufinanciranja nije u skladu člankom 3. Pravilnika (Predmet i prihvatljivi troškovi sufinanciranja) Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja sufinanciranja Korisniku.

ROK ZA REALIZACIJU MJERE EnU i OIE

Skrećemo pozornost svim korisnicima da se pridržavaju rokova za realizaciju mjera navedenih u ugovoru koji su potpisali jer se Zahtjevi za isplatom sredstava sufinanciranja pristigli nakon ugovorenog roka neće sufinancirati.

Icon of OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU (775.9 KiB)

[divider_line]

NOVI NATJEČAJI KOJE ĆE FZOEU (Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti) DIREKTNO PROVODITI:

U priloženoj Obavijesti Fonda objašnjena je procedura za prijavitelje – vlasnike obiteljskih kuća koja će biti bitno drukčija i jednostavnija nego ova koju su provodili gradovi i općine (pa tako i Grad Ludbreg) u sklopu Programa 2014/15:

 • neće biti potrebno izraditi Glavni projekt, neće biti potrebno angažirati nadzornog inženjera
 • troškove izrade preliminarnog i detaljnog energetskog pregleda i certifikata za kućanstva preuzima na sebe Fond

 

Upravo su povratne informacije i iskustva gradova i općina koje su provodile natječaje i previše komplicirana procedura očito utjecali da Fond u pripremi novog natječaja pojednostavni postupak, a više o tome u priloženoj obavijesti

Icon of Obavijest Fonda - Bespovratni poticaji za obnovu kuća i koristenje OIE (26-3-2015) Obavijest Fonda - Bespovratni poticaji za obnovu kuća i koristenje OIE (26-3-2015) (389.3 KiB)
[divider_line]
[divider_line]
Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika sredstava radi sufinanciranja “Programa poticanja povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama” Grad Ludbreg ostvario je pravo na korištenje sredstava pomoći.

[divider_line]

Icon of Zaključak GRADONAČELNIKA - OIE Grad Ludbreg Zaključak GRADONAČELNIKA - OIE Grad Ludbreg (126.6 KiB)
Icon of Zaključak GRADONAČELNIKA - EnU Grad Ludbreg Zaključak GRADONAČELNIKA - EnU Grad Ludbreg (194.2 KiB)

[divider_line]

Dana 20. listopada 2014. godine, na internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr/) objavljena je Uputa :

 

“ SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA“
te je na linku ispod moguće pronaći više informacija: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=23552
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 31.10.2014.

[one_half]Icon of Pravilnik za provedbu programa poticanje korištenja OIE (obnovljivih Izvora Energije u obiteljskim kućama) LUDBREG Pravilnik za provedbu programa poticanje korištenja OIE (obnovljivih Izvora Energije u obiteljskim kućama) LUDBREG (1.1 MiB)[/one_half][one_half_last][/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last][/one_half_last]

[one_half][/one_half]

 

[divider_line]