N A T J E Č A J

Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec raspisao je natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu“.

Natječaj se raspisuje za školsku i akademsku 2022/20223 godinu“ u obliku novčanih nagrada za sljedeće kategorije:

1. dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole – gimnazije i umjetničke srednje škole u iznosu od po 200,00 eura,

2. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim trajanjem u iznosu od po 200,00 eura,

3. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa trogodišnjim trajanjem kojima se stječe SSS u iznosu od po 200,00 eura,

4. šest nagrada za najbolje redovne studente preddiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija u iznosu od po 300,00 eura,

5. jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 400,00 eura.

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti preddiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu školsku odnosno akademsku godinu s prebivalištem na području grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, koji imaju trajno mjesto boravišta u gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su tu rođeni i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Natječaj je otvoren od dana objave do 11. ožujka 2024. godine. Prijave koje ne stignu do tog roka na adresu Rotary kluba, neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj treba navesti točnu adresu, broj telefona, e-mail i OIB kandidata. Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred odnosno godinu fakulteta prošle 2022/2023. školske/akademske godine koju je kandidat završio.

Prijave se podnose na adresu Rotary klub Ludbreg, Fond za nagrađivanje izvrsnosti, Trg Svetog Trojstva 27, 42230 Ludbreg, osobno ili poštom

[wpfilebase tag=”file” id=5226 tpl=filebrowser /]